Honeyguide's Algemene Voorwaarden

Tripweb B.V (‘’Honeyguide’’) hanteert de consumentenvoorwaarden (bestaande uit de Honeyguide Reis- en boekingsvoorwaarden) en de Honeyguide Algemene Voorwaarden. De Honeyguide Consumentenvoorwaarden kunnen kosteloos opgevraagd worden bij het Honeyguide serviceteam via service@honeyguide.nl op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur.

Voor het aangaan van de (reis)overeenkomst wordt duidelijk in de aanbieding kenbaar gemaakt in welke hoedanigheid Honeyguide optreedt en welke voorwaarden van toepassing zijn. De Honeyguide Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving door Honeyguide worden aangepast, hoewel dergelijke aanpassingen niet van toepassing zijn op boekingen die reeds zijn aanvaard door Honeyguide.

HoneyGuide Reis- en boekingsvoorwaarden:
De Honeyguide Reis- en boekingsvoorwaarden gelden als je een pakketreis (we noemen dit een ‘trip’) boekt waarbij Honeyguide als reisorganisator optreedt. Een pakketreis is een door een reisorganisator samengestelde reis/trip die een overnachting omvat of tenminste 24 uur duurt en die twee of meer van de volgende elementen omvat: a) vervoer; b) verblijf; c) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt. Als Honeyguide als reisagent optreedt waarbij Honeyguide, op eigen naam, een samengestelde reis aanbiedt zijn de Honeyguide Reis- en boekingsvoorwaarden eveneens van toepassing.

De Honeyguide Reis- en boekingsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overige vormen van dienstverlening waarbij Honeyguide als reisagent optreedt. Dit kunnen ‘ticket only’ verkopen zijn of trips zonder overnachting. Naast de Honeyguide Reis- en boekingsvoorwaarden zijn ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener (vervoerder, hotel of organisator van een activiteit) van toepassing. Honeyguide is in dit geval slechts bemiddelaar tussen de reiziger en de dienstverlener en is geen partij bij de (reis)overeenkomst tussen de reiziger en de dienstverlener. De dienstverlener is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 1: Aanvullende voorwaarden

Definities In de Honeyguide Reisvoorwaarden en de hier beschreven aanvullende voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Dienstverlener’: de vervoerder, accommodatieverschaffer of andere dienstverlener op het gebied van reizen, die namens Honeyguide een onderdeel van de (reis)overeenkomst uitvoert.

‘Eigen-vervoerreizen’: reizen waarbij de reiziger alleen accommodatie reserveert en het vervoer zelf organiseert.

‘Kantooruren’: de klantenservice van Honeyguide is bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur, op zaterdag en zondag tussen 10:00 uur tot 15:00 uur, uitgezonderd wettelijk erkende Nederlandse feestdagen.

‘Reisorganisator’: Honeyguide, die in de uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van tevoren georganiseerde reizen aanbiedt.

‘Reisovereenkomst’: de overeenkomst waarbij de reisorganisator (Honeyguide) zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis/trip die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
a. vervoer;
b. verblijf;
c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

‘Reissom’: het totaalbedrag van de (gemaakte) boeking, exclusief: (i) boekingskosten (ii) calamiteitenfonds en (iii) eventuele kosten voor een reis en/of annuleringsverzekering.

‘Reiziger’
a. de wederpartij van Honeyguide, de (‘’hoofdboeker’)’ of;
b. degene namens wie de reis is geboekt en die hiermee akkoord is gegaan;

‘Werkdagen’: de dagen maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijk erkende Nederlandse feestdagen.

Artikel 2: Aanvullende Informatie door de reiziger

 1. De reiziger verstrekt uiterlijk (direct) na het sluiten van de (reis)overeenkomst met Honeyguide, en in ieder geval op verzoek van Honeyguide, de additionele gegevens die benodigd zijn voor de correcte uitvoering van de (reis)overeenkomst.
 2. De reiziger is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van deze informatie aan Honeyguide. Indien de reiziger in deze informatieplicht tekortschiet, is artikel 3.3 van Honeyguide -Reisvoorwaarden van toepassing.

Artikel 3: Contact met de reiziger

 1. De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voor zichzelf en (mede)reizigers die uit de (reis)overeenkomst voortvloeien.
 2. Alle correspondentie (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Honeyguide anderzijds verloopt uitsluitend via de hoofdboeker.

Artikel 4: Uitsluiting Herroepingsrecht

 1. De reiziger heeft geen wettelijk recht om de (reis)overeenkomst te herroepen.
 2. Het herroepingsrecht waarbij reizigers binnen 24 uur na boeking de (reis)overeenkomst kosteloos kunnen herroepen, zoals nader omschreven in artikel 1.3 van de Honeyguide Reisvoorwaarden, zal in elke aanbieding van Honeyguide worden uitgesloten middels de term ‘definitieve boeking’.

Artikel 5: Verzekeringen

 1. Honeyguide adviseert de reiziger voorafgaand aan het sluiten van een (reis)overeenkomst een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.

Artikel 6: (Aan)betaling

 1. a. Bij het tot stand komen van de overeenkomst en afhankelijk van de verschillende elementen van de pakketreis/trip, kan Honeyguide een aanbetaling van de reiziger vragen.
  b. De toepasselijke aanbetaling zal in de aanbieding worden genoemd.
 2. a. Bij het tot stand komen van de overeenkomst en afhankelijk van de verschillende elementen van de pakketreis, kan Honeyguide de reiziger aanbieden om in termijnen te betalen. In dat geval zal de 1e termijn dienen als aanbetaling.
  b. Indien Honeyguide het betalen middels termijnen aanbiedt, zal dit in de aanbieding vermeld worden.
 3. Het restant van de reissom moet uiterlijk op de vermelde datum bij de boeking vóór de vertrek dag in het bezit zijn van Honeyguide.
 4. Indien de (reis)overeenkomst binnen deze termijn vóór de dag van vertrek tot stand komt moet in alle gevallen terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 7: Opzegging door de reiziger (annulering)

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan Honeyguide de reiziger - naast eventueel verschuldigde boekingskosten - annuleringskosten in rekening brengen. De reiziger ontvangt het percentage van de reissom terug dat staat vermeld per boeking. Per trip zijn deze annuleringsafspraken mogelijk anders. Raadpleeg daarvoor de informatie bij de boeking.

 1. Indien er in de betreffende aanbieding staat vermeld dat de reis niet te annuleren is, is de reis niet te annuleren en is terugbetaling van de reissom niet mogelijk.
 2. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, kunnen op deze onderdelen verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn. Deze afwijkingen maakt Honeyguide vooraf aan de reiziger kenbaar.
 3. Honeyguide kan afwijken van de annuleringskosten zoals uiteengezet in paragraaf 1, indien dit het geval is zal Honeyguide de reiziger hier expliciet op wijzen in de aanbieding.
 4. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 8: Klachten

 1. Indien de reiziger een klacht heeft over de uitvoering van de (reis)overeenkomst voor, tijdens of na de reis, dient de reiziger deze klacht zo spoedig mogelijk per e-mail aan Honeyguide te melden op boekingen@honeyguide.nl.
 2. De reiziger ontvangt uiterlijk binnen 1 week reactie op de per e-mail ingediende klacht.
 3. Het staat reizigers vrij klachten over Honeyguide in te dienen via het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie op: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
  Voor meer informatie omtrent deze procedure kunt u terecht op de volgende websitehttps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.complaints.odrList.

Artikel 9: Ticket only aanbiedingen

 1. Ticket only aanbiedingen kunnen niet gewijzigd of geannuleerd worden en komen daardoor niet in aanmerking voor terugbetaling van de aankoopprijs.
 2. Echter, op een ticket only aanbiedingen zonder een vaste datum/periode, is het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen van toepassing. Binnen 14 dagen na aankoopdatum van de ticket only aanbieding, kunnen reizigers terugbetaling van de aankoopprijs aanvragen bij de Honeyguide klantenservice middels het ‘Modelformulier voor herroeping’. Dit formulier kun je downloaden op de website en dient samen met de boekingsbevestiging verstuurd te worden aan de Honeyguide klantenservice op klantenservice@honeyguide.nl.
 3. Indien het ticket is ingewisseld en/of is geactiveerd en/of gebruikt is op enige andere wijze, zal Honeyguide de totale waarde van de ticket only aanbieding verrekenen met de totale aankoopwaarde van de ticket only aanbieding en zal er geen terugbetaling van de aankoopprijs aan de reiziger plaatsvinden.

Dit document is het laatst bijgewerkt in februari 2018.